Bidang Bina UKM

Bidang Bina Usaha Mikro dan Kecil dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

Bidang Bina Usaha Mikro dan Kecil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Bina Usaha Mikro dan Kecil

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud  pada ayat (2), Bidang Bina Usaha Mikro dan Kecil mempunyai fungsi 
  • penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Usaha Mikro dan Kecil;
  • pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang penguatan kelembagaan, data dan informasi usaha mikro dan kecil,  bidang pengembangan usaha mikro dan kecil dan bidang fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro dan kecil;
  • pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan, data dan informasi usaha mikro dan kecil,  bidang pengembangan usaha mikro dan kecil dan bidang fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro dan kecil;
  • pengkajian bahan penerbitan/pemberian rekomendasi teknis perizinan  di bidang usaha mikro dan kecil;
  • pembinaan dan pengendalian pasca penerbitan/pemberian rekomendasi teknis perizinan  usaha mikro dan kecil;
  • pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil;
  • pengembangan kemitraan usaha mikro dan kecil;
  • pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  • pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  • pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  • pelaporan hasil pelaksanaan tugas


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Bina Usaha Mikro dan Kecil membawahkan:

a. Seksi Penguatan Kelembagaan, Data dan Informasi Usaha Mikro dan Kecil;

b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil;dan

c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil


Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada  ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang